Có hai giao thức kết nối là :

- Kết nối bằng WIFI

- Kết nối bằng dây USB